غرفه اکتانورم شامل پنل های 1*2.70 که دیواره ها را شامل میشوند و سر درب غرفه کتیبه نام شرکت نصب میشود.